سه شنبه 18 دی 1397 09:35 conf_to 10:00
ژک فول
۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
سه شنبه 18 دی 1397 11:00 conf_to 11:30
دونی مارتوزه
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
سه شنبه 18 دی 1397 14:05 conf_to 14:30
یوانس وندرمولن
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
چهارشنبه 19 دی 1397 09:05 conf_to 09:30
راجر ناربونی
۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
چهارشنبه 19 دی 1397 14:00 conf_to 14:30
کاترین شومارات-رویز
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
چهارشنبه 19 دی 1397 16:00 conf_to 16:30
رامتین لطف آبادی
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰